طرح باید جدید باشد.

طرح باید اصیل باشد.

طرح باید شخصیت فردی داشته باشد.