مدیر تسویه :باید بدانیم که پس از انحلال شرکت، مدیر شرکت دیگر سمتی ندارد. اما چون بعضی کارهای شرکت مانند بدهی ها و مطالبات ممکن است تمام نشده باشند نیاز به نماینده ای از طرف شرکت است که اینکار را انجام بدهد، این شخص می تواند از بین خود شرکا یا شخصی خارج از شرکت باشد.

به این شخص مدیر تسویه می گویند که از اولین و مهمترین وظایفش اینست که انحلال شرکت را به مرجع ثبت اطلاع بدهد.