در صورت کامل بودن مدارک متقاضی حداکثر دو ماه زمان میبرد تا کارت بدست متقاضی برسد.