مدت زمان اعتبار گواهینامه اختراع بیست سال میباشد که مخترع باید هر ساله با پرداخت حق ثبت حق استفاده انحصاری اختراع را برای خود تمدید کند.