این جواز از تاریخ صدور تا یک سال اعتبار دارد و بعد از یک سال قابل تمدید است.

اگر تقاضایی برای تمدید صورت نگیرد، جواز فوق خود به خود از اعتبار خارج شده و باطل می شود.