مدت اعتبار ثبت علامت تجاری 10 سال میباشد با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله قابل تمدید می باشد.