• مدارک هویتی حقیقی(کارت ملی و شناسنامه) حقوقی(کپی روزنامه تاسیس و تغییرات و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب امضاء شرکت)
  • کپی جواز تاسیس یا بهره برداری یا جواز کسب
  • کارت بازرگانیدر صورت لاتین بودن علامت تجاری