بعد از گرفتن آگهی اگر اشتباهی صورت بگیرد باید از طریق صورتجلسه تغییرات انجام شود.