مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت خواهد بود . این مدت را میتوان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه تمدید نمود. بطور کلی طرح صنعتی 15 سال حمایت می گردد.

پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع میشود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید ایجاد میگردد و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.