حداقل سن 23 سال و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.