باید سند یا جواز بنام خودتون داشته باشید تا کمیسیون دیپلم تشکیل دهیم.