برای کارت شرکتی ابتدا باید شرکت ثبت شود و کارت بازرگانی بنام شخص مدیر عامل صورت میگیرد .

ولی برای شخص حقیقی به اسم خص درخواست کننده صادر میشود.