مدارک شعبه اصلی و آدرس شعبه جدید و یک مدیر شعبه برای شعبه جدید نیاز هست .