در صورتی که برند فارسی باشد نیاز به کارت بازرگانی ندارد ولی چنانچه برند لاتین باشد کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی نیاز است.