بله با دادن درصدی از سهم برند به صاحب کارت میتوانید اینکار انجام دهید.