بله شما میتوانید شرکت مسئولیت محدود تک مدیر عامله ثبت کنید.