نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد

اما علامت نشان تجاری است که کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی/ حقوقی را از هم متمایز می سازد.