در صورت فعالیت یا عدم فعالیت هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد