این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) است، بویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.

این استاندارد مبتنی بر ایزو 9001 بوده و مقتضایت مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تامین صنعت  نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهینامه ایزو TS 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.

مزایای ISO TS 29001 :

  • دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت ها
  • نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
  • بهبود مدیریت ریسک و عملکرد
  • همراستا نمودن عملیات به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات
  • ارتباط بهتر، ارزیابی منظم