در هر سازمانی، فعالیت‌ها و کارهای زیادی در هم می‌آمیزند تا آن سازمان بتواند عملکردی قابل‌قبول داشته باشد. برای این‌که این عملکرد بهینه شود و سازمان به اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش برسد، لازم است تک‌تک کارها و فعالیت‌های درهم‌تنیده شناسایی و مدیریت شوند. مراکز خدمات درمانی و بهداشتی نیز از این مورد مستثنا نبوده و می‌بایست فرایند ذکرشده را بر روی عملکردهای خود اعمال نمایند. فرایند مدیریت این کارها زمانی که با سیستم مدیریت کیفیت ادغام ‌شوند، موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرند:

  • درک الزامات و قوانین و انجام آن‌ها به نحو احسن
  • در نظر گرفتن ارزش‌افزوده فرایند‌های ذکرشده
  • دستیابی به نتایج مطلوب
  • بهینه ساری مداوم فرایندها بر اساس بررسی‌های دقیق انجام‌شده

استاندارد راهنمای IWA1:2005 ،استاندارد توافقنامه کارگاه بین‌المللی(IWA) است که برای مراکز درمانی تهیه و تدوین‌شده است. این استاندارد، راهنمای مراکز خدمات درمانی و بهداشتی در سیستم مدیریت کیفیت بوده و مخاطب آن، فارغ از بزرگی و عرصه فعالیت، مراکزی هستند که یا به مدیریت، ارائه و یا اداره محصولات خدمات درمانی و بهداشتی می‌پردازند یا خدماتی آموزشی و تحقیقاتی با محوریت مسائل مربوط به‌ سلامت انسان را ارائه می‌دهند.

استاندارد راهنمای IWA1:2005 ، سیستم مدیریت کیفیت پایه‌ای را در مراکز درمانی را هدف قرار می‌دهد. با کمک این استاندارد مراکز خدمات درمانی و بهداشتی می‌توانند سیستم مدیریت کیفیت خود را توسعه داده و بهینه سازند. این مراکز با اتخاذ رویکرد فوق‌الذکر و تمرکز بر پیشگیری از خطاها و پیامدهای ناخواسته، کاهش موارد و فعالیت‌هایی که ارزش چندانی ندارند، توسعه و پیشرفت مداوم خود را تضمین می‌نمایند.