ISO 22000 مجموعه ای از مقررات است که شرکت ها با رعایت آن ها می توانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سازمان خود مستقر نمایند. این سیستم مبتنی بر روش های موجود ۹۰۰۱ ISO و HACCP , است،. در این استاندارد تمامی مخاطره هایی که احتمال وقوع آن در زنجیره ی تولید مواد غذایی وجود دارد ( مخاطرات مرتبط با فرآیند و یا تاسیسات و تجهیزات و…) شناسایی و ارزیابی شده و در نتیجه به راحتی توسط یک واحد فرآوری و یا سایر واحدها در طول زنجیره تولید تا عرضه قابل کنترل هستند.

مزایای ISO 22000

  • تطابق محصول با استانداردهای جهانی
  • تضمین کیفیت و ایمنی محصول
  • حفظ اعتبار تولید کننده و نماد محصول
  • هماهنگی در اجرای استاندارد در کشورهای مختلف و رقابت بهتر در بازارهای جهانی
  • کاهش بیماری ها ی ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده
  • بهره برداری بهتر از منابع
  • مستند کردن بهتر روش ها و فرآیند ها
  • افزایش سوددهی یا کاهش موارد مرجوع