شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود .شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای  است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد .دراسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط)و حداقل اسم یکی ازشرکاء ضامن قید شود.

مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت .

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامه به مدیر شرکت داده شده باشد.

برخی از مواد قانون تجارت مبحث شرکت مختلط غیر سهامی

  • ماده 144 :اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که درمورد شرکاء شرکت تضامنی مقرراست.
  • ماده 148 :هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی ازسهم الشرکه خود به او داخل درشرکت کند.
  • ماده 156 : اگرشرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکا ء در آن حقی ندارند،سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب میشود.
  • ماده 157 : اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هریک از شرکاء ضامن وصول کنند دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران  شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
  • ماده 160: اگر شریک ضامن بیش از یکنفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

مطالب مرتبط :