شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عدد شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها  تا میزان همان سرمایه است که درشرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها  در مقابل  طلبکاران و روابط  آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

این شرکت گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد.

برخی از مواد قانون تجارت مبحث شرکت مختلط سهامی

  • ماده 165:در این شرکت هیئت لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود واین هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد ازتشکیل قطعی شرکت وقبل ازهر اقدامی در امور شرکت معین می کند ،انتخاب هیئت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.
  • ماده 171:  ورشکستگی هیچ یک ازشرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگردرمورد ماده 138
  • ماده 173 : هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که برعهده آنها باقی است وصول می کند.
  • ماده 174 :اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت می تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.

مطالب مرتبط :