نام تجاری:نام، اصطلاح،نشان یا ترکیبی از اینها است که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده و متمایز کردن این کالاها با خدمات رقبا به کار می رود.

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و علامت تجاری آن شرکت می باشد.

نام تجاری قولی است که تولیدکننده به مصرف کننده می دهد و شرکت را ملزم می کند تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه می دهد صادق باشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند و با استفاده از از اعتبار نام تجاری وفاداری مشتریان را که تعیین کننده ی سود در طولانی مدت است برای خود جلب نماید.


از دیدگاه مشتریان،نام و نشان گذاری سه مورد ناملموس اما با مزایای قابل توجهی را ارائه می دهد:

  1. یک برند خلاصه ای از همه ارزش های وابسته به آن می باشد.
  2. یک برند اطمینان مشتریان را در انتخاب هایشان بالا می برد.
  3. احساس رضایت مشتریان را در خریدهایشان ایجاد می کند.

از عواملی که باعث تاثیر گذار بودن نام برند می گردد ثبت و حفاظت قانونی است.

امروزه در تمامی کشورها علائم تجاری ثبت و محافظت می شود.

این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.

یک مهلت 6ماهه که ازپایان دوره شروع میشود ، برای پرداخت هزینه  تمدید با پرداخت جریمه تاخیر درنظر گرفته میشود.

ضمنا ًهر ذینفع می تواند از دادگاه  ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.

علائم تجاری قابل انتقال بوده و جزء حقوق تجارتی دارنده ی آن است.

شایان ذکر است رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

  1. کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.
  2. کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی رابه اشتباه می اندازد.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض به برند کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برند برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.

بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت.

اعتراض قبل از ثبت علامت

اعتراض برند قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا 20روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند پرونده در کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری رسیدگی و نتیجه آن متعاقبا اعلام میشود.چنانچه معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض برند  خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند.

یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.

معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه بدهد.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا 30 روز از تاریخ ابلاغ آن به کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری اعتراض خود را به اخطار رد اظهارنامه تسلیم نماید.