ثبت شرکت

توضیح کوتاه در مورد ثبت شرکت

 

قبل از اینکه بخواهیم مراحل و نحوه درست ثبت شرکت را به تفصیل شرح دهیم، بد نیست تعریف و ویژگی های آن را توضیح داده تا با دید باز، ابتدا انتخاب درستی از شرکت هایی که بیشترین کارایی را برایمان دارند، به دست بیاوریم و بعد مراحل بعدی را یک به یک توضیح دهیم. پس از تعریف شرکت شروع میکنیم.

در قانون ثبت شرکت، شرکت در تعریفی ساده به اجتماع دو یا چند نفر شریک، سهامدار و یا موسس گفته می شود که برای رسیدن به اهدافی کوتاه مدت یا بلند مدت (معمولا تجاری) دور هم جمع شده و بر اساس نوع ثبت شرکتشان، اعضا و یا سهامداران، سود به دست آمده را طبق یک اساس نامه مدون بین خود تقسیم می کنند.

در ایران برای رسیدن به اهدافمان می توانیم از ۷ نوع شرکت و ثبت استفاده کنیم. اما چون ثبت شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود و تصامنی بیشترین تعداد ثبت را به خود اختصاص داده اند،با دانستن اطلاعات این شرکت ها، بیشترین راه را برای رسیدن به هدفمان طی کرده ایم.

مراحل و هزینه ثبت شرکت

اولین قدم و شاید مهمترین قدمی که باید برای ثبت شرکت برداریم، انتخاب درست اهداف، موضوع فعالیت و کاریست که می خواهیم در شرکتمان انجام دهیم. در مرحله بعدی باید بهترین نوع ثبت شرکت، که با اهدافمان همخوانی کافی دارد را با شناختی کامل از تمام ویژگی های مدنظرمان انتخاب و سپس با توجه به قوانین خاص موجود درباره ثبت شرکت های مختلف، اسمی مناسب برای خود انتخاب کنیم. از جمله مواردی که قبل از ثبت شرکت، در سایت اداره کل ثبت شرکت ها باید از آن اطلاع داشته باشیم، مدت و موضوع فعالیت، نشانی، سرمایه، نام، سمت و سهام هر یک از شرکا و در آخر اساسنامه یا شراکت نامه است. بعد از ثبت و تایید تمام مدارک، با چاپ آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی، کارهای ثبت شرکت به پایان رسیده است.

هزینه ثبت شرکت موضوع دیگریست که باید در مورد آن تحقیق کنیم. هزینه های ثبت شرکت در شرایط و روندهای مختلف متفاوت هستند. امکان دارد شرکتی هزینه های حداقل و حداکثر را مطرح می کنند ولی در عمل امکان دارد با واقعیت متفاوت باشد. هزینه ای که برای ثبت شرکت در نظرگرفته خواهد شد با توجه به میزان زمان و مقدار خدمتی است که در این راه ارایه خواهد شد.