کد اقتصادی چیست ؟

کد اقتصادی شناسه ای 12 رقمی است که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.

مطابق قانون تجارت تمامی شرکت ها تا دو ماه پس از ثبت شرکت موظف به اخذ کد اقتصادی و انجام امور مالیاتی مربوطه می باشند.

موارد کاربرد کد اقتصادی :

1- اخذ کارت بازرگانی

2- اخذ گواهی ارزش افزوده

3- شرکت در مزایدات و مناقصات

4- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی

5- ارائه اظهارنامه های عملکرد سالیانه و فصلی ” ارزش افزوده”

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی :

1- دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)

2- دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)

3- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره

4- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (2 نسخه)

5- کپی اساسنامه شرکت

6- کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)

7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن

8- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)

9- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.

10- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه

11- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی