اختراع

تعریف اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآوردهای خاص راارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل مینماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.

از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.منظور از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.

گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت معنوی برای حمایت از مخترعین صادر میکند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

اعتبار گواهینامه اختراع 20سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه میباشد.به منظور حفظ اعتبار گواهینامه ،پس از گذشت یکسال و قبل از شروع هر سال مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین میشود،توسط متقاضی به اداره مالکیت معنوی پرداخت میگردد.

تاخیر در پرداخت،حداکثر تا 6ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.

در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود ،گواهینامه ، فاقد اعتبار میشود.

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :

 • کشفیات ، نظریه های علمی ،روش های ریاضی و آثار هنری.
 • طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
 • روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان.
 • منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آنها.
 • آنچه  قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
 • اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق باشد.

از موارد دیگری که باید بدانیم این است که، در قانون مالکیت صنعتی آمده تا وقتی اظهارنامه حق اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشده باشد برای فرد هیچ حقوقی ایجاد نمی شود. به عبارت دیگر اگر مخترع قبل از اینکه اختراع خود را به ثبت برساند، آن را به صورت کتاب، مقاله، روزنامه و یا از هر طریق دیگر عمومی کرده باشد دیگر حقی روی آن ندارد.

مدارک مورد نیاز :

 • توصیف اختراع
 • ادعا یا ادعاهای اختراع
 • خلاصه ای از توصیف اختراع
 • نقشه و طرح های اختراع
 • مدارک هویتی متقاضی