انحلال شرکت

همانطور که ثبت یک شرکت یک فرآیند اداری دارد، انحلال شرکت هم مراحلی دارد که بایدبه طور قانونی انجام شود.

البته این موضوع هم مانند باقی تصمیمات در یک سازمان، نیاز به اتفاق نظر همه شرکا دارد.

انحلال دلایل متفاوتی دارد که قانون گذار این موارد را در قانون تجارت پیش بینی کرده است.

موارد انحلال شرکت :

 • انحلال شرکت مبتنی بر تصمیم همه شرکا
 • درصورتیکه هدف اصلی شرکت(موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده) محقق شده باشد ویا مشخص شود تحقق آن غیر ممکن است.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و قبل از تمدید به پایان برسد.
 • در صورت  ورشکستگی شرکت یا یکی از شرکا شرکت .
 • در صورتی که مجمع فوق العاده رای به انحلال شرکت دهد.
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه .

در صورت حکم قطعی دادگاه، به این صورت است که یک یا چند نفر از اعضای ذینفع، این موضوع را درخواست کنند.

این افراد طبق قانون در یکی از شرایط زیر حق ارائه درخواست انحلال شرکت را دارا هستند:

 • پس از گذشت یک سال از ثبت شرکت، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و یا تمام فعالیت‌های شرکت برای مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
 • ۱۰ ماه از زمان تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی سالانه گذشته باشد و مجمع فوق تشکیل نشده باشد.
 • سمت مدیر عامل شرکت وسمت همه یا برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت، برای بیش از ۶ماه بلا متصدی بماند.
 • شرایط انحلال شرکت وجود داشته باشد، اما مجمع برای تشکیل نشده باشد یا از دادن رای خودداری نماید.

توجه داشته باشید که برای ثبت این صورت جلسه رضایت همه افراد لازم است و حتی اگر یک عضو مخالفتی با این موضوع داشته باشد، سایر اعضا قادر به انجلم این کارنیستند.

در صورت غیبت یکی از اعضا ، تنها دراین صورت کار انجام می پذیرد که یکی از اعضای حاضر از طرف فرد غایب وکالت داشته باشد.

مدارک لازم :

 • اصل صورتجلسه با تائید تمام شرکا و مدیر تصفیه
 • روزنامه رسمی تاسیس و روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • مدارک شناسایی همه ی اعضای شرکت و مدیر تصفیه
 • مدارک ثبتی شرکت شامل : اساسنامه ، صورت جلسه موسسین و هیئت مدیره ، تقاضانامه و شرکتنامه(مسئولیت محدود) اظهارنامه (سهامی خاص)

حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه، این صورتجلسه همراه دیگر مدارک لازم باید تقدیم اداره‌ی ثبت شرکت‌ها گردد.

روند ثبت انحلال شرکت :

انحلال شرکت در صورتیکه پیش از موعد معین انجام گیرد، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

رای مجمع عمومی فوق العاده زمانی معتبر است که در جلسه رسمی با اکثریت دو سوم آرا حاضر اتخاذ گردد.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همراه سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و اداره فوق اقدام به ثبت انحلال شرکت می‌نماید. قابل ذکر است اداره ثبت شرکت ها در آخرین گام برای ، مراتب را از طریق آگهی به اطلاع سهامداران می‌رساند.

توجه شود آگهی مذکور باید در روزنامه رسمی و کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در زمان فعالیت شرکت در آن چاپ شده است چاپ گردد.

نهایی شدن انحلال شرکت نزد اداره ثبت شرکت‌ها تنها بخشی از روند طولانی کار است.

بخش بزرگی از کار روندی درون سازمانی است و به نقل و انتقالات و فعل و انفعالات خود شرکت باز می‌گردد. در صورتی که تمام روند به درستی انجام شده باشد و مدارک مورد نیاز به همراه صورتجلسه مجمع تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده باشد، می‌توان انتظار داشت انحلال شرکت پس از ۱۰ الی ۱۵ روز کاری قانونی و نهایی شده باشد.

بعداز انحلال شرکت مدیر تصفیه موظف است به اداره دارایی مراجعه و نسبت به تصفیه حساب مالیاتی شرکت اقدام نماید.